Vår Miljöpolicy

Att samtliga anställda inom företaget arbetar på ett miljöriktigt sätt och använder material med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta åstadkommer vi genom:

 • att basera verksamheten på helhetssyn där miljöeffekterna under produkternas hela livslängd beaktas.
 • att engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
 • att uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
 • att styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att uppnå uppställda mål.
 • att återvinna av överblivet och demonterat material.
 • att arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda.
 • att aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • att öppet redovisa vårt miljöarbete.

Miljöcertifieringar

Idag finns många olika miljöcertifieringar för byggnader och byggrelaterade produkter. Detta är några exempel:

 • Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering för svenska förhållanden. Certifieringen baseras på 16 indikatorer för energianvändning, innemiljö och material.
 • BREEAM-SE är den svenska versionen av BREEAM som har funnits sedan 1990 och är det mest spridda systemet i Europa. Certifieringen skapar fastigheter som starkt bidrar till en bättre miljö.
 • Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån deras kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och social påverkan i leverantörsledet.
 • Svanen ställer krav på bland annat energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter och många innemiljöfaktorer.

Vi har mycket erfarenhet av att jobba med miljöcertifierade projekt och anpassar vårt arbete efter beställarens miljökrav.

Vår kvalitetspolicy

Att producera och leverera produkter och tjänster med lämplig teknisk nivå och med jämn kvalitet samt till konkurrenskraftigt pris.

Detta åstadkommer vi genom:

 • att leverera produkter i rätt tid och på rätt sätt.
 • att varje anställd alltid strävar efter att förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.
 • att ge berörd personal/underentreprenör korrekt information och utbildning så att de kan utföra sina arbetsuppgifter.
 • att goda relationer råder mellan företaget, anställda, underentreprenörer och dess omgivning.
 • ett väl fungerande samarbete med företagets samtliga underleverantörer för att säkerställa kvalitetsnivåer och leverantörer.

På så sätt kan vi garantera ett väl fungerande system till våra kunder. Våra åtagande skall innebära att rätt material monteras på riktigt sätt, i rätt tid och till konkurrensriktigt pris. Företagsledningen har det yttersta ansvaret för att kvalitetspolicyn upprätthålls.